Закрити
Музичні фізкультхвилинки в початковій школі
02 Березня 2017, 15:02 , Переглядів: 7894
FacebookTwitterLivejournal
Музичні фізкультхвилинки в початковій школі Фото: pikabu.ru Музичні фізкультхвилинки в початковій школі

У статті обґрунтовується проблема запровадження в школах музичних фізкультхвилинок. Акцентується увага на вирішенні методичних завдань під час їх проведення з молодшими школярами. Визначено послідовність режимних моментів уроку що обумовлює динаміку змін функціонального стану організму учнів.

У сучасному цивілізованому світі мають створювати­ся всі умови для розвитку дитинства, а державам необхідно спрямовувати максимальні зусилля для за­безпечення прав і свобод дитини, її повноцінного фізич­ного, соціального й духовного розвитку. Сьогодні здо­ров'я нації визначається насамперед станом здоров'я її дітей, що є інтегральним показником загального благо­получчя суспільства, а також тонким індикатором усіх со­ціальних та економічних негараздів [2].

Результати різноманітних досліджень свідчать про наявну тенденцію погіршення показників здоров'я дітей та підлітків в Україні, стають дедалі очевиднішими озна­ки кризи якості життєдіяльності школярів, у яких виникає стійке небажання рухатися, що призводить до гіподина­мії і є однією з основних причин захворювань і знижен­ня імунного статусу організму [1, с. 6]. Однак не тільки спосіб життя сучасних дітей і їхніх батьків стає причиною погіршення стану здоров'я і хронічних хвороб. Загальноосвітній навчальний заклад також має нести відповідальність за забезпечення умов для здорового розвитку школярів відповідно до сучасних стратегій, кот­рі приймаються в державі.

Проблема рухової активності дітей, що впливає на їх­нє самопочуття й здоров'я, цікавила психологів і педаго­гів минулого, які вбачали шлях її вирішення в систематич­них заняттях дітей музично-руховою діяльністю (Е. Ж. Далькроз, В. Гіляровський, К. Орф, Л. Баренбойм, Л. Виготський). Музично-рухова діяльність вивчалась дос­лідниками в контексті впливу на загальний розвиток ди­тини через музично-ритмічні ігри, вправи, таночки. Усі оз­начені види діяльності органічні для дитини в дошкільному навчальному закладі (Н. Ветлугіна, С. Шоломович, В. Зінченко, І. Каплунова). Однак, у загально­освітній школі учні розвивають рухову систему тільки на уроках фізкультури, у гуртковій роботі. Упродовж інших уроків вони багато сидять і мало рухаються. У цьому причина неуважності, поганого самопочуття, млявості, що заважають успішно навчатися. А між тим існує про­стий і доступний для кожного вчителя метод - проведен­ня фізкультхвилинок. Фізкультхвилинки - короткотривалі серії фізичних вправ, які використовуються здебільшого для активного відпочинку й відновлення працездатності. Для молодших школярів цікавіші ті фізкультхвилинки, де рухи поєднуються з віршами або з пісенним чи музично- інструментальним супроводом, що додає виконанню чіткості й ритмічності. Створити такі музичні вправи може вчитель музичного мистецтва, який має творчий нахил, фантазію, композиторську обдарованість, віршує, дотри­муючись рими і, особливо, ритму (нечіткий ритм є недо­ліком багатьох надрукованих у періодичних виданнях фізкультхвилинок). Учитель початкових класів може ви­користати вже готові музичні фізкультхвилинки, записані вчителем музичного мистецтва на диск.

Тож стаття має на меті дати методичні рекомендації з проведення музичних фізкультхвилинок на уроках у по­чатковій школі та спонукати вчителів музичного мистец­тва і початкових класів широко впроваджувати «малі» форми занять - фізичні вправи, поєднані в комплекс фіз­культхвилинок.

Видатні вчені та практики вважали рухи важливою умовою і засобом всебічного розвитку дитини. Лікарі (В. Гориневський, М. Амосов та ін.) дійшли висновків, що не­достатня рухова діяльність не тільки негативно познача­ється на здоров'ї дітей, а й знижує їхню розумову працез­датність, гальмує загальний розвиток, робить дітей байдужими до довкілля. Психологи (Є. Аркін, О. Запорожець, С. Рубінштейн та ін.) вказували, що інте­лект, почуття, емоції дітей збуджуються рухами й розви­ваються тільки за умови надання дітям змалечку якомо­га більше можливостей для рухової діяльності й у повсякденні, і на заняттях. Педагоги (Ж.-Ж. Руссо, К. Ушинський та ін.) вбачали в рухах дітей засіб пізнання ни­ми навколишнього світу.

У сучасному шкільному навчанні не всі вчителі приді­ляють фізкультхвилинкам належну увагу, однак вважа­ємо, що в поєднанні з іншими засобами фізичного вихо­вання (уроками фізкультури, рухливими іграми, спортивними розвагами, прогулянками тощо) вони пози­тивно впливають на здоров'я і всебічний фізичний розви­ток дітей, сприяють вихованню в них таких моральних і вольових якостей характеру, як дисциплінованість, ува­га, колективізм і, найголовніше, розвантажують дітей, розслабляють і переключають увагу з навчання на ко­роткотривалий відпочинок. Щоденне виконання фізкультхвилинок мобілізує й організовує дитину, приводить її організм у відповідний робочий стан.

Діти молодшого шкільного віку, насамперед шести­річні, надто рухливі, не можуть сидіти спокійно на уроці навіть 5-10 хвилин, тому потрібно давати вихід їхній енергії у фізкультхвилинках. Важливо усвідомити, що від­починок може бути активним, що навчання має чергува­тися з іншим видом діяльності, щоб зберегти баланс між, наприклад, інтенсивним вирішенням задач і читанням, слуханням музики чи малюванням, між фізичними впра­вами і спокійним сприйманням розповіді вчителя, - це організовуватиме навчальний процес і зробить його при­ємним та легким для дітей.

Фізкультхвилинки відносять до вправ профілактичної спрямованості, тому вони повинні бути доступними, ви­конуватися без напруження - адже організм молодшо­го школяра продовжує рости й розвиватися; ці вправи є перш за все засобом переключення від пасивного сидін­ня до рухів, забезпечують підготовку школяра до роботи різного характеру (навчання, заняття музикою, робота за комп'ютером тощо), сприяють зняттю локального сто­млення. За змістом фізкультхвилинки різні й спрямовані впливати на конкретну групу м'язів із урахуванням сам­опочуття та відчуття втоми.

Отже, як проводити фізкультхвилинки? Учитель має пам'ятати завдання, які вирішуються завдяки викори­станню фізкультхвилинок: зняти психічне напруження шляхом переключення на інший вид діяльності, сформу­вати зацікавленість школярів фізичними вправами, пер­винне уявлення про вплив фізичних вправ на самопочут­тя, а також - уміння та навички із самостійного виконання фізичних вправ; активізувати увагу й здатність до сприйняття навчального матеріалу; «скинути» нако­пичений вантаж негативних емоцій та переживань на уроці, вдома чи у взаєминах з однокласниками чи до­рослими.

До вправ обов'язково слід включати вправи з форму­вання постави, покращення зору, мозкового кровообігу, відпрацювання раціонального дихання тощо. Вправи по­винні дати навантаження на ті м'язи, які не були заванта­жені під час попередньої діяльності, сприяти розслаблен­ню м'язів, які виконували значне статичне або динамічне навантаження. Серед основних вимог добору фізкульт­хвилинок: вправи повинні охоплювати великі м'язові гру­пи. Для учнів молодших класів для профілактики сто­млення, порушення постави й зору рекомендовано проведення вправ для очей.

Фізкультхвилинки треба проводити під час уроку або на перервах у добре провітреному приміщенні. Вправи, які виконуються вперше, показує вчитель, промовляючи або проспівуючи чітким гучним голосом. Проведення фізкультхвилинок можна доручати «черговому по здо­ров'ю».

Коли проводити фізкультхвилинки? На вибір часу впливають такі чинники: поява перших ознак утоми; зни­ження активності на уроці; порушення уваги. Визначена послідовність режимних моментів уроку обумовлює ди­наміку змін функціонального стану організму учня та йо­го працездатності:

 1. період (входження у робочий стан) збігається з ор­ганізаційним моментом і характеризується різкими функціональними змінами, які спостерігаються перед початком роботи (5-7 хвилин); неузгодженістю дій; від­воліканням уваги.
 2. період (оптимальна працездатність) включає най­більш складну частину уроку (15 хвилин з початку уроку в молодших школярів).
 3. період (зниженої працездатності - стадія компен­сованого стомлення) збігається з моментом закріплення отриманих знань (після 25 хвилин з початку уроку).

На тривалість кожного періоду впливають різні фак­тори: вік учнів, їхній загальний емоційний фон; час доби і кількість уроків у розкладі; характер і тривалість викону­ваної роботи, чергування різних видів навчальної діяль­ності; рівень важкості навчального матеріалу. З огляду на ці моменти й визначається час і тривалість фізкультхвилинок. Учитель може використовувати як комплекс вправ, так і окремі вправи, коли в цьому є потреба (на­приклад, після письма або перед ним доцільно провести музичну пальчикову гімнастику).

Варіанти виконання комплексів фізкультхвилинок різ­ні: сидячи, стоячи, у колі, якщо є місце у класній кімнаті. Корисно варіювати різноманітні форми проведення фізкультхвилинок (комплекс із загальнорозвиваючих вправ, танцювальні вправи під музичний супровід).

Музичні фізкультхвилинки найбільш доцільні для мо­лодших школярів, крім розвитку загальних фізичних яко­стей і зняття втоми, вони спрямовані на вирішення ком­плексу завдань - розвивають почуття ритму, музичний слух, образне мислення, усі види пам'яті, увагу, голос, пластику, координацію рухів та мовлення, орієнтацію в просторі, артистизм. Крім цього, тематика тексту, що ле­жить в основі пісень для рухових вправ, дозволяє орга­нічно вплітати музичні рухові вправи в контекст уроку від­повідно до його змісту.

В основі музично-ритмічної діяльності лежить мотор­но-пластичне відпрацювання процесів збудження та гальмування. Виконання вправ під музику сприяє ро­звитку відчуття дитиною певного ритму як основи життє­діяльності. Під час проведення музично-ритмічних хви­линок діти опановують також елементи танцю, різні види плескань тощо. Рухи під музику є одним із ефективних методів розвитку музичних здібностей, заснованих на природній руховій реакції на музику, яка притаманна кожній дитині. Ритмічні рухи ефективно впливають на ро­звиток та корекцію мовлення. Виробленню чіткої дикції сприяє виконання у швидкому темпі вправ, що поєдну­ють рухи зі співом. Вправи мають бути різноманітними, бо одноманітність знижує зацікавленість учнів і, як наслі­док, знижується результативність їх проведення.

Музичний фізкультхвилинний комплекс містить 3-5 вправ, які повторюються 3-4 рази протягом дня. Рекомендовано використовувати потягування, проги­нання тулуба, півнахили й нахили, напівприсідання й при­сідання з різноманітними рухами рук. Ці вправи мають загальний вплив на організм дитини. За класифікацією фізкультхвилинки розподіляються на такі: для поліпшен­ня мозкового кровообігу; для зняття втоми з плечового поясу та рук; для очей; для системи дихання. Чим більшим є фізичне навантаження, тим більше вправ має бути на розслаблення. Через кожні 2-3 тижні вправи пот­рібно змінювати. Є деякі особливості фізкультхвилинок для молодших школярів: потрібен текст, який створить веселий, позитивний настрій, міститиме елементи гумо­ру, буде швидко запам'ятовуватись; музика теж має бу­ти легкою для відтворення, з нескладною мелодією і гар­монією; ритм фізкультхвилинок повинен підтримуватися відповідним акомпанементом, який узгоджується з тек­стом: якщо текст потребує швидких рухів (стрибки, пома­хи руками тощо), акомпанемент буде легкий, у ритмі польки, а якщо мова йде про плавні рухи - акомпане­мент повільний.

Важливо, щоб комплекс вправ розроблявся для різ­них класів, за участю вчителів музичного мистецтва ра­зом із вчителями фізкультури, які можуть підказати спе­цифіку та порядок опрацювання фізичних вправ.

Авторами створено багато музичних фізкультхвили­нок, які опрацьовуються студентами Харківської гумані­тарно-педагогічної академії - майбутніми вчителями му­зичного мистецтва - для практичної роботи у школі. Розглянемо деякі з них.

Фізкультхвилинка «Сонечко» якнайкраще підійде для розгальмування пальців рук (пам'ятаєте: «ми писа­ли, ми трудились, наші пальчики втомились»?). Друга ча­стина фізкультхвилинки - це активні помахи руками, які стимулюватимуть кровообіг, насичення організму кис­нем, добре розімнуть м'язи. Слова «Красне сонечко ві­тать» з поклоном та підняттям рук угору нададуть фіз- культхвилинці урочистості, піднесеності.

Фізкультхвилинка «Будівельники» - для активних рухів рук. Постукування по стегнах на словах «тук-тук», «ток-ток» дасть змогу розслабитися ногам, прискорить кровообіг у цій частині тіла. Сильні помахи рук, складених у замок, на словах «бах! - рубав, бух! - рубав» гарно ро­зімнуть поперек. До того ж цей комплекс розсмішить ді­тей, коли вони будуть розводити руки наприкінці, вимо­вляючи «аж сокиру поламав».

Фізкультхвилинка «Сова» - для очей. Співаючи пер­шу частину, діти просто відпочивають із заплющеними очима. На слові «блим» іде розслаблення очей, від­працьовується вміння рухати повіками по черзі, обома разом.

Фізкультхвилинка «На болоті» містить багато рухів різних видів: тут і стрибки, і розтирання рук, що сприяє їх­ньому розслабленню й покращенню кровообігу, і сильні колові оберти рук, які імітують плавання. Наприкінці можна голосно «квакнути» та підстрибнути, що створить радісний настрій у дітей.

Фізкультхвилинка «Зайчик» створює музичні образи різних тварин. Акомпанементом підкреслюються швид­кі або повільні рухи персонажів.

СОНЕЧКО

Як промінчики крилаті, Випрямляти пальці з кулака.
Раз, два, Плескати.
Пальці будем розминати, Випрямляти пальці з кулака.
Раз, два. Плескати.
Піднялося сонце вгору, Потягнутися.
Вибігли малята з двору. Біг на місці.
Раз, два, три, чотири,
Раз, два, три, чотири,
Різномантні фізичні вправи руками.
Раз, два, три, чотири, п'ять!  
Будемо стрибати, сонечко вітати, Стрибки.
Красне сонечко вітать. Нахили з розведенням рук знизу догори.

БУДІВЕЛЬНИКИ

Анумо, веселіше
Нехай б'ють молотки,
Сильніше та міцніше
Ми заб'ємо гвіздки.
Тук-тук, ток-ток,
Плескати долонями по черзі по стегнах.
Бий сильніше, молоток.
Тук-тук, ток-ток,
Бий міцніше, молоток!
 
А Дмитро сокиру взяв,
Дрова він рубати став.
Бах! - рубав. Бух! - рубав.
Аж сокиру поламав!
Бах! - рубав. Бух! - рубав.
І сокиру доламав!
 
 • Молоточки: ритмічне стукання кулачком по кулачку.
 • Сокира: імітація рубання дров (сильні помахи обома зімкнутими руками вниз).
 • Наприкінці розвести руки.

СОВА

Тихо в лісі, звірі сплять Заплющити очі.
В хатках за дверима.  
Тільки совонька не спить, Широко розплющити очі.
Блимає очима. Блимати очима.
Раз, два - блим! Раз, два - блим! Блимати очима по черзі.
Три, чотири - блим, блим, блим! (2 рази) Блимати обома очима.2рази

НА БОЛОТІ

На болоті жабки дві Рухи за текстом
Весело стрибали.
На зеленій на траві
Лапки розтирали.
Нахилялись вліво, вправо
І тягнулися вперед.
А улюблена їх вправа -
Це пливти за очерет.

ЗАЙЧИК

Зайчик весело стрибає, Рухи за текстом
Пташка у горі співає,
Лис швиденько пробігає,
Їжачок відпочиває.
До барлогу йде ведмідь,
А сова весь день проспить.

Акомпанемент до музичних фізкультхвилинок напи­сано у вигляді гармонійних функцій, що надасть змогу вчителю музичного мистецтва імпровізувати з акомпане­ментом на свій смак.

Під час показу вправ слід користуватися «дзеркаль­ним» способом: учитель стоїть обличчям до дітей, сторо­на і напрям його рухів визначають сторону і напрям ру­хів дітей. Наприклад, дітям пропонують зробити нахил у лівий бік, а вчитель робить нахил праворуч. Повторюючи рух за вчителем, діти виконують його в заданому напря­мі.

Діти мають розуміти значення фізкультхвилинок і сві­домо виконувати вправи. Для цього вчитель може про­вести коротку бесіду, роз'яснити значущість вправ або розказати факти, які свідчать про мудрість природи. У природному середовищі живуть різні звірі, що також... виконують різні фізичні вправи, - варто лише згадати кішку (як вона потягується), рись або тигра (напружують м'язи перед стрибком), жирафа (витягує шию) та ін. Існує навіть спеціальна гімнастика в Китаї, де всі вправи пе­рейнято з поз тварин і птахів. Музичний супровід допома­гає школярам створити певний образ, активізує творчі прояви, удосконалює музичні здібності, розвиває емо­ційність.

Отже, коротко сформулюємо основні рекомендації щодо організації та проведення музичних фізкультхвили­нок на уроках у початковій школі:

 • вправи бажано проводити під музику, домагатися координації дітьми віршованого тексту, музики і рухів;
 • час проведення фізкультхвилинки визначається за першими ознаками втоми, орієнтовно на 20-25 хвилині уроку, у 6-річок на 10-15 хвилині уроку, тривалість 2-3 хвилини;
 • сигналом перевтоми є такі ознаки: зниження уваги школярів , загальний шуму класі, почервоніння обличчя учнів, загальмованість їхніх рухів (наприклад, деякі діти схиляють голову на парту);
 • у комплекс добираються фізичні вправи в такій по­слідовності: потягування, рухи руками, повороти тулуба, підскоки на місці, ходьба на місці, дихальні вправи;
 • комплекс повинен містити 3-4 вправи;
 • кожна вправа повторюється 3-4 рази;
 • виконання вправ має бути емоційним;
 • вправи для очей можна виконувати разом із інши­ми вправами, фіксуючи погляд на кисті рук, а потім на віддалених об'єктах;
 • фізкультхвилинки слід рекомендувати батькам ді­тей для виконання під час підготовки домашніх завдань;
 • комплекс фізкультхвилинок слід змінювати кожні 2-3 тижні;
 • під час виконання фізкультхвилинок бажано відкри­ти вікна або кватирки;
 • постійне проведення фізкультхвилинок викликає в учнів потребу у фізичному навантаженні, створює пози­тивне ставлення до рухових вправ.

Таким чином, фізкультхвилинка - це сучасний, ефек­тивний, багатогранний засіб розвитку психофізичної сфе­ри життєдіяльності молодших школярів. Найбільш про­дуктивними є музичні фізкультхвилинки, які всебічно впливають на дітей - розвивають музичні здібності та естетичні якості, водночас покращують фізичний стан, розслабляють дітей й одночасно тренують їхню поставу, м'язи і тим самим активізують розумову діяльність. Однак музичні фізкультхвилинки принесуть користь тіль­ки за умови їх правильної організації та проведення пе­дагогами з колективом дітей. Бажано, щоб комплекси вправ створювалися вчителями фізичної культури і музи­ки, класним керівником, які знають дітей, їхні можливо­сті й потреби, вікові особливості. Педагоги мають оволо­діти методикою залучення всіх частин організму дитини, що включає активну дію і розслаблення м'язів, домірне фізичне навантаження, яке чергується з відпочинком. За таких умов навчання дітей принесе користь їхньому здо­ров'ю, буде якісним і радісним для них.

Список джерел:

 1. Лук'янова О. М. Проблеми здоров'я здорової ди­тини та наукові аспекти профілактики його порушень / О.М. Лук'янова // Мистецтво лікування. - 2005. - № 2. - С. 615.
 2. Лук'янова О. М. Медико-соціальні аспекти збере­ження здоров'я дітей, забезпечення їхнього гармонійно­го фізичного та інтелектуального розвитку / О. М. Лук'яно­ва // Журн. АМН України. - 2001. - Т. 7. - № 3. - С. 408415.
 3. Резниченю Г. І. Проблеми охорони здоров'я дітей та матерів на сучасному етапі та можливі шляхи їх вирі­шення / ПІ. Резниченко, Ю. П. Резниченко // Современная педиатрия. - 2005. - № 2 (7). - С. 2528.
 4. Ланцюженко З. Рухайся, співай, втоми не знай / 3. Ланцюженко, С. Школьнік, Т.Бесшапошникова / Музично-ритмічні хвилинки та розспіванки для дітей. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. - С. 3-22.

Журнал "Мистецтво та освіта", № 1-2 (75-76), 2015

Автор: Школьнік Серафима Яківна, Бесшапошникова Тетяна Василівна, викладачі Харківської гуманітарно-педагогічної академії, м. Харків
Видалити Відміна
Забанити Відміна